no-img
اصفهان خرید

طرح توجیهی دامداری Archives - اصفهان خرید


اصفهان خرید
اطلاعیه های سایت

ads ads

مطالب

موضوع : طرح توجیهی دامداری
ZIP
‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺭﺑﻨﺪﻱ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺭﺍﺱ‬

‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺭﺑﻨﺪﻱ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺭﺍﺱ‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از‬ ‫ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / خرد / ۱۳۹۲   بازدید : 146   نویسنده : admin
ZIP
‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺮﻡ ﺍﺑﺮﻳﺸـﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۴۰۰ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ‬

‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺮﻡ ﺍﺑﺮﻳﺸـﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۴۰۰ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ‬


‫ﻣﻘﺪﻣـﻪ :‬ ‫ﻧﻮﻏﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻠﻪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﻮﺕ ﺑﻪ ﻧﺦ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺳﺮﺷﺎﺭﻱ ﭘﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺯﻙ، ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﺒﻚ، ﻧﺮﻡ ، ﺟﺎﺫﺏﺍﻟﺮﻃﻮﺑﻪ، ﺭﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮ ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﻧﺎﺭﺳﺎﻧﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ . ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻪ، ﻧﺎﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ، ﻭﺳﺎﻳﻞ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / خرد / ۱۳۹۲   بازدید : 110   نویسنده : admin
ZIP
‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔـﺎﻭ ﺷﻴﺮﻱ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﺍﺱ‬

‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔـﺎﻭ ﺷﻴﺮﻱ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﺍﺱ‬


‫ﻣﻘﺪﻣــﻪ :‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ ﭘﻴﺶ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ٠٢٠٢ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ‬ ‫ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻔﻮﺱ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / خرد / ۱۳۹۲   بازدید : 109   نویسنده : admin
ZIP
‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝﺁﻻ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺸﺘﺎﺩ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ‬

‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝﺁﻻ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺸﺘﺎﺩ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ‬


‫ﻣﻘــــﺪﻣﻪ :‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻜﺎﺭﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﺎﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / خرد / ۱۳۹۲   بازدید : 128   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي  به ظرفيت 10000 قطعه مقدمه : روند رو به افزایش جمعیت کشور ایجاب می کند که تولیدات متناسب با نیاز های غذایی بهبود و افزایش یابد ، که در این راستا نقش تولیدات گوشت سفیدبر همگان روشن است .بدیهی است گوشت مرغ به سبب مزیتهای فراوانی که دارد به عنوان منابع تامین پروتئین می تواند در کشور مطرح و نیاز عمومی را در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 117   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی

طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی پرورش گاو در اعصار جديدتر چنانچه از روي نقوش و كتب يوناني ،مصري و چيني و ايراني مشهود ميباشد از اهميت ويژه اي برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطي و دوره رنسانس در كشورهاي اروپائي بعلت پيشرفت علم از يكطرف و استعداد زمين و شرايط مساعد جوي مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تكثير يافت ولي چون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 208   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫۱۲۵۰ ﻛﻨﺪو‬

طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫۱۲۵۰ ﻛﻨﺪو‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫1250 ﻛﻨﺪو‬‫ ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﻋﺴﻞ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺴﻞ از ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻣﻨﻮ‬ ‫ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻴﻼز، ﺳﻮﻛﺮاز،‬ ‫ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و ﻟﻴﭙﺎز ﺑﻮده و در رده ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 112   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫۱۰۰۰ ﻛﻨﺪو‬

طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫۱۰۰۰ ﻛﻨﺪو‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی‫ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬‬ ‫1000 ﻛﻨﺪو‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﻋﺴﻞ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺴﻞ از ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻣﻨﻮ‬ ‫ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻴﻼز، ﺳﻮﻛﺮاز،‬ ‫ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و ﻟﻴﭙﺎز ﺑﻮده و در رده ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 125   نویسنده : admin
ZIP
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ‬

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ‬‫ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح :‬ ‫ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ‬ ‫ﺷﺘﺮﻣﺮغ‬ ‫21ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح :‬ ‫ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات :‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ :‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح : 8/9197‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ : 1/1757‬ ‫461‬ ‫0054‬ ‫3382‬ ‫33ﻣﺎه‬ ‫73%‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش :‬ ‫در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ:‬ ‫ﺳﻮد وﻳﮋه :‬ ‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :‬ ‫1- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح :‬ ‫1-1- زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 107   نویسنده : admin
ZIP
‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش اردک ﻣﺎدر‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۵۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل‬

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش اردک ﻣﺎدر‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۵۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید  ‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش اردك ﻣﺎدر‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬  ‫5000ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل‬‫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي دﻧﻴﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 113   نویسنده : admin
ZIP
‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۲۰۰ ﺟﻌﺒﻪ

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۲۰۰ ﺟﻌﺒﻪ


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید ‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬  ‫200 ﺟﻌﺒﻪ‫ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺸﺮي ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻠﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ )ﺑﺮگ ﺗﻮت( ﺑﻪ ﻟﻴﻒ )ﻧﺦ( و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از ﻳﻚ ﻣﺎده ارزان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ارزش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.‬ ‫ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ درﺧﺖ ﺗﻮت ، ﺣﺸﺮه اﻳﺴﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ‪ Bombix mori‬و دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 128   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت ۱۵۰ راس

طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت ۱۵۰ راس


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت 150 راس ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎی اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وی را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 165   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت ۱۰۰ راس

طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت ۱۰۰ راس


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی پروار بندی گوساله به ظرفیت 100 راس ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬ ‫ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 121   نویسنده : admin
ZIP
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۴۲۰۰۰۰ ﻗﻄﻌﻪ‬

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫۴۲۰۰۰۰ ﻗﻄﻌﻪ‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬  ‫420000 ﻗﻄﻌﻪ‬‫ ﻣﻘـﺪﻣﻪ:‬ ‫ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در ژاﭘﻦ و ﻳﺎ ﭼﻴﻦ اﻫﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 0191 ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺮورش و از راه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در ژاﭘﻦ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻐﻴﺮ از ژاﭘﻦ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۱   بازدید : 123   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 1000 راس در هر دوره ﻣﻘــــﺪﻣﻪ : ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ‫وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ‫ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ‫ﻣﺤﺴﻮب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۱   بازدید : 144   نویسنده : admin
ZIP
طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۷۵۰ راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۷۵۰ راس در هر دوره


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 750 راس در هر دوره ﻣﻘــــﺪﻣﻪ : ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ‫وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ‫ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ‫ﻣﺤﺴﻮب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۱   بازدید : 132   نویسنده : admin