no-img
اصفهان خرید

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ‬ ‫و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف‬


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ‬ ‫و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف‬
zip
خرداد ۲۴, ۱۳۹۲

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ‬ ‫و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف‬


‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری‬ ‫ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﻮذ در ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﺧﺮد ﻛـﺮدن و ﮔـﺎه ﺑـﺮای‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺣﻔﺎری ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒـﻞ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮای‬ ‫اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺸﻒ و ﭘـﻲ‬ ‫ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﺣﻔـﺎری ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎن در داﺧﻞ درزه ﻫـﺎ ﺣﻔـﺎری ﺟﻬـﺖ ﺧـﺎرج‬ ‫ﻛﺮدن‬ ‫ﮔﺎزﻫﺎ از ﻻﻳﻪ زﻏﺎل و … اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻛـﺎﻣﻠﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﻔـﺎری در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛـﺎرﺑﺮد وﺳـﻴﻌﻲ دارد. اﻣـﺮوزه ﺑـﻴﺶ از‬‫۹۵% ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺿـﺮﺑﻬﺎی، ﭼﺮﺧـﺸﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻦ‬ ‫ﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪ ای –ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.‬ ‫در روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻔﻮذ در ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و از ﻃﺮﻳـﻖ اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ۲/۱ ﺗﺎ ۴۲ اﻳﻨﭻ و ﻋﻤﻖ آﻧﻬـﺎ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗـﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﻛﻤﺘـﺮ از ۰۲ ﻣﺘـﺮ و‬ ‫ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﭻ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎی اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ و اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻔﺎری در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز از‬ ‫ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺷﺪ.‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮر اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت‬‫ژﻳﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻔﺮه ﭼﺎل ،اﻧﻔﺠﺎر و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ژﻳﻮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺣﻔﺎری – ﺿﺮﺑﻪ ای‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺎﺷـﻴﻦ‬ ‫ﻫﺎی ﺣﻔﺎری –ﺿﺮﺑﻪ ای ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪاز آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧـﺪازه ﺳـﻨﮓ‬ ‫ﺷﻜﻦ،اﻧﺪازه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﻤـﻞ، ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻗﻄـﺮ ﭼـﺎل،‬ ‫اﻧﺪازه ﭘﺮوژه)ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج(، ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ، اﺑﻌﺎد ﺳـﻨﮓ ﭘـﺲ از اﻧﻔﺠـﺎر،‬ ‫اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺟﺒﻬﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج)از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر(، ﺳـﺮﻋﺖ‬ ‫ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ، ﻋﻤﻖ ﭼﺎل و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣـﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘـﺼﺎدی راﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧـﺎم ﺑـﺮد. اﻧـﺪازه‬ ‫ﺳﻨﮕﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و‬ ‫ﺣﻤﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ آن را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.