no-img
اصفهان خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي جغرافيايي پديده مواد مخدر در كلان شهر تهران


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران
zip
مرداد ۷, ۱۳۹۳

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران

چکیده

   یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر به منظور و با هدف«بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران» به روش توصیفی- تحلیلی، به شناسایی نقاط و محلات مهم بروز جرم در مورد پدیده مواد مخدر، انجام شده است. در این راستا سه فرضیه مطرح شده است، مبنی بر این که :۱- مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند.۲-موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثیر گذارند.۳-نیروی انتظامی، در رابطه با برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد. برای بدست آوردن اطلاعات و آمار مربوط به پدیده مواد مخدر از آمار حاصله از اطلاعات پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران و دیدن فضاها و معتادانی که به طور محسوس در جامعه وجود دارد، استفاده شده است. و به دلیل گستردگی این پدیده در سطح شهر، نقاط مهم جرم خیز مواد مخدر، گزینش شده و مورد بررسی واقع شده است. مناطق مورد نظر در پژوهش بدین شرح می باشند: منطقه ۴(محله خاک سفید)، منطقه ۵ به طور کلی و منطقه شهرک غرب، مناطق ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ،۱۵ ، ۱۷ ، ۲۰، و ۲۱.  نتایج بدست آمده سه فرضیه تحقیق را تأیید می نماید و چنین حاصل شده است: بافت های فرسوده و قدیمی، حاشیه نشینی شهری و حاشیه نشینی در محدوده شهر، بافت های جدید و جدید الاحداث، مهاجرت های بی رویه، در بروز پدیده مواد مخدر تأثیر دارد و محیط جغرافیایی با جرم(مواد مخدر) رابطه دارد. همچنین عملکرد شدید نیروی پلیس، با کنترل پدیده مواد مخدر هماهنگی داشته، ولیکن به دلیل افزایش روزافزون معتادان و گرایش به این پدیده، هنوز آمار زیادی معتاد و توزیع کننده در شهر تهران وجود دارد.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….  ۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………….  ۳

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….  ۵

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………  ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………….    ۶

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم- پیشینه تحقیق

رابطه جغرافیا با محیط…………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش اول-چارچوب نظری ………………………………………………………………………….  ۱۱

نظریه های فشارهای ساختاری ……………………………………………………………………..  ۱۱

نظریه انتقال فرهنگی…………………………………………………………………………………….۱۴

نظریه شخصیت پسیکوپات و سوسیویات……………………………………………………………. ۱۴

تئوری دورکیم……………………………………………………………………………………………. ۱۵

مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………..  ۱۵

تئوری ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………… ۱۵

نظریه مرتن………………………………………………………………………………………………..  ۱۶

نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………… ۱۶

مدل سازگاری………………………………………………………………………………………. ۲۰

کنش متقابل نمادین یا نظریه برچست زنی……………………………………………………………. ۲۱

رویکرد خرده فرهنگ‌ها و مصرف مواد مخدر…………………………………………………………۲۶

تاریخچه حاشیه نشینی…………………………………………………………………………………….۲۸

مفهوم حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………… ۲۹

علل عمده پیدایش حاشیه نشینی……………………………………………………………………………  ۳۰

اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی …………………………………………………………… ۳۱

چگونگی فرم گرفتن زندگی در حاشیه شهر…………………………………………………………… ۳۲

تأثیر حاشیه‌نشین‌ها برای تهدید امنیت اجتماعی………………………………………………………  ۳۳

جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم……………………………………………………. ۳۴

راهکارهای مناسب برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی………………………………………… ۳۵

بخش دوم- مواد مخدر……………………………………………………………………………………….۳۸

تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………………………….. ۳۸

تاریخچه مواد مخدر در ایران…………………………………………………………………………… ۳۹

انواع مواد مخدر……………………………………………………………………………… ۴۴

طریقه های مصرف مواد مخدر……………………………………………………………………….. ۴۶

داروهای مخدر و شبه مخدر……………………………………………………………………….  ۴۷

علائم مصرف مخدرها…………………………………………………………………………………… ۴۸

شیشه یا کریستال…………………………………………………………………………………………….. ۴۹

نوجوانان و جوانان و و یژگیهای آنان……………………………………………………………… ۵۴

شخصیت و رابطه آن با اعتیاد …………………………………………………………………….. ۵۴

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………….. ۵۵

تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………… ۵۶

 

فصل سوم – تاریخچه و نقشه مناطق تهران

تاریخچه شهر تهران……………………………………………………………………………………۵۸

وضعیت جغرافیایی شهر تهران………………………………………………………………………….  ۵۹

تبدیل تهران به یک کلان شهر بزرگ…………………………………………………………  ۶۱

جمعیت تهران………………………………………………………………………………………  ۶۵

تهران پس از انقلاب …………………………………………………………………………………… ۶۶

رشد سریع تهران………………………………………………………………………………………… ۶۸

پیدایش جرم درتهران…………………………………………………………………………………. ۷۱

 جمعیت تهران…………………………………………………………………..  ۷۳

میزان مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………………  ۷۴

قیمت مواد مخدر…………………………………………………………………………………….  ۷۴

منطقه خاک سفید………………………………………………………………………………………. ۷۷

منطقه فرحزاد …………………………………………………………………………………….۷۹

منطقه شهرک غرب……………………………………………………………………………………… ۸۱

منطقه ۵………………………………………………………………………………………………..۸۳

منطقه ۷ ………………………………………………………………………………………………۸۵

منطقه ۸ …………………………………………………………………………………………..۸۷

منطقه ۹…………………………………………………………………………………..۸۹.

منطقه ۱۰ ……………………………………………………………………………………۹۱

منطقه ۱۱ ………………………………………………………………………………………۹۳

منطقه ۱۲…………………………………………………………………………………………. …… …۹۵

منطقه۱۳ …………………………………………………………………………………. ۹۷

منطقه ۱۵…………………………………………………………………………۹۹

منطقه۱۷…………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منطقه ۲۰……………………………………………………………………………………….۱۰۳

منطقه ۲۱ ……………………………………………………………………………………………..۱۰۵

فصل چهارم- تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………۱۰۶

 

 

فصل پنجم – نتیجه گیری

نتیجه گیری یافته ها …………………………………………………………………………… ۱۱۷

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

منابع……………………………………………………………………………………………… ۱۲۴


فهرست جداول و نمودار

جدول۴- ۱-تعداد توزیع کنندگان مواد مخدر در شهر تهران……………………………………..   ۱۰۷

جدول ۴-۲: درصد فراوانی سن توزیع کنندگان موادمخدر درشهر تهران………………………۱۰۹        

   جدول ۴- ۳: میزان مصرف مواد در سنین مختلف………………………………………۱۱۰

جدول ۴- ۳: مصرف شیشه در تهران ……………………………………………………..۱۱۲

جدول ۴-۴ : قیمت مواد مصرفی در تهران………………………………………………………….۱۱۴

نمودار۴-۱: سن توزیع کنندگان……………………………………………………………………….. ۱۰۸

نمودار ۴-۲: میزان مصرف مواد………………………………………………………………..۱۱۱

نمودار ۴-۳: درصد مصرف کنندگان شیشه………………………………………………………… ۱۱۵

 

 2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.