no-img
اصفهان خرید

دانلود پایان نامه مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه خودپندره دختران و پسران نوجوان
zip
خرداد ۷, ۱۳۹۳

دانلود پایان نامه مقایسه خودپندره دختران و پسران نوجوان


دانلود پایان نامه مقایسه خودپندره دختران و پسران نوجوان

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودپندره دختران و پسران نوجوان می‌باشد بدین منظور ۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و ۳۰ نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه ۴ شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله به گونه تصادفی انتخاب شدند پس از انتخاب نمونه‌های تحقیق از آنها خواسته شد تا به آزمون خودپنداره راجرز پاسخ دهند تا ارتباط آنهامورد بررسی قرار گیرد. پس از جمع‌آوری داده ها از T مستقل برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش استفاده گردید و این نتیجه بدست آمد که بین خودپنداره دختران و پسران نوجوان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل ۱    

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱           بیان مسئله ……………………………………………………………………………… ۷

۲-۱           پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………. ۱۰

۳-۱           ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………. ۱۰

۴-۱           اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………… ۱۳

۵-۱           فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………. ۱۳

۶-۱متغیرها و تعاریف آن……………………………………………………………………. ۱۳

فصل ۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۶

الف : ادبیات و نظرات خودپنداره:

۱-۲           خود و تعریف آن ……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲           تاریخچه کشف مفهوم خود ……………………………………………………… ۲۰

۳-۲           انواع خود ……………………………………………………………………………….. ۲۳

۴-۲فرآیند تشکیل خود، خودپنداره و ادراک آن …………………………………… ۲۷

۵-۲نظریه‌های “خود” و خودپنداره……………………………………………………… ۳۴

۵-۲-۱ خود در دیدگاه فروید………………………………………………………………. ۳۵

۵-۲-۲ خود از دیدگاه آدلر………………………………………………………………….. ۳۸

۵-۲-۳ خود در دیدگاه آلبرت الیس……………………………………………………… ۴۰

۵-۲-۴ خود از دیدگاه اریک برن………………………………………………………….. ۴۱

۵-۲-۵ خود از دیدگاه یونگ………………………………………………………………… ۴۵

۵-۲-۶ خود از دیدگاه گلاسر………………………………………………………………. ۴۶

۵-۲-۷ خود از دیدگاه راجرز………………………………………………………………. ۴۷

۵-۲-۸ خود از دیدگاه مدل انگیزشی…………………………………………………….. ۵۴

۵-۲-۹ خود از دیدگاه کوپر اسمیت……………………………………………………… ۵۶

۵-۲-۱۰ خویشتن از دیدگاه آلپورت…………………………………………………….. ۶۱

عزت نفس از دیدگاه اسلام………………………………………………………………….. ۶۴

نیازهای مرحله نوجوانی……………………………………………………………………… ۶۷

ب: تحقیقات انجام شده در مورد خودپنداره…………………………………………. ۷۲

فصل ۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۱-۳ جامعه آماری و ویژگی آن ………………………………………………………….. ۸۰

۲-۳           نمونه و ویژگیهای آن ……………………………………………………………… ۸۰

۱-۲-۳    روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………… ۸۱

۳-۳           ابزار پژوهش ………………………………………………………………………….. ۸۱

۱-۳-۳    آزمون خودپنداره راجرز………………………………………………………… ۸۲

۲-۳-۳روایی و پایایی ابزار پژوهش …………………………………………………… ۸۳

۴-۳روش اجرای آزمون …………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۳نمره‌گذاری آزمون ……………………………………………………………………….. ۸۷

۶-۳روش جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………….. ۸۸

۷-۳         روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………….. ۸۸

فصل ۴

جداول و نمودارها………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل ۵

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۱-۵ خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۵ محدودیت ها……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۵ پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۱۰۳

منابع و پیوست ها………………………………………………………………………………. ۱۰۴

 

 

 2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.