no-img
اصفهان خرید

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه
zip
تیر ۷, ۱۳۹۳

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه


پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان  با پرسشنامه

مقدمه ای برای جهانی شدن

بطور کلی در خصوص جهانی شدن و آثار آن بر روی جوامع مختلف ، بویژه جوامع جهان سومی دو دیدگاه متضاد و یک دیدگاه میانه وجود دارد . دیدگاه نخست که به دیدگاه ” همگرایی ” موسوم است ، معتقد است به طور قطع جهانی شدن یک رفاه و توسعه نسبی را برای همه جهانیان به ارمغان خواهد آورد . طرفداران این دیدگاه که به توانایی عوامل اقتصادی در ایجاد رشد و پیشرفت در جوامع در حال توسعه بسیار خوشبینانه می نگرند ، بر این باور هستند که جهانی شدن اقتصادهای ملی ـ از راه گسترش فن آوری و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه ، انتقال سریع منابع مالی و تلاش شرکتهای فراملیتی برای توسعه سهم بازارهای خود ـ این دولتها را با چنان قدرتی روبرو خواهد ساخت که به راحتی می توانند در برابر تمامی فشارهای سوق داده شده به سوی واگرایی مقاومت کنند و آنها را از میان بردارند.

طبق این دیدگاه ، گشایش دروازه ها به سوی منابع مالی خارجی ، توان رقابت بین المللی دولتهای مزبور را بالا برده و آنان را با مزایایی چون ، انتقال فن آوری ، فنون مدیریت ، دسترسی به بازار صادراتی ، کاهش در هزینه سرمایه هاو ایجاد تنوع در زمینه سرمایه گزاری روبرو خواهد ساخت . از این رو این دیدگاه ضمن تشویق دولتها به گام برداشتن در مسیر دموکراسی و انتقال قدرت به سوی مقامات محلی منطقه ای ، بر این نکته تأکید دارد که دولتها باید با انجام اقداماتی همچون ، خصوصی سازی و آزاد سازی تجاری ، زمینه را برای سرمایه گزاری هر چه بیشتر در کشورهای خود هموار سازند . اگر کشورهای در حال توسعه خواهان کاهش هزینه سرمایه خود هستند ، باید دسترسی آزادتر شرکت ها به سرمایه خارجی را تسهیل نمایند . خلاصه آن که دیدگاه همگرایانه ، توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه را تنها از یک طریق ، آن هم ادغام اقتصادهای ملی با نظام اقتصاد جهانی می داند .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………….. ۷

ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸

تحدید موضوع ………………………………………………………………………………………….. ۹

تعاریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۲

مباحث نظری ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

مد پدیده ای اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۲۵

جامعه پذیری …………………………………………………………………………………………… ۲۹

فرهنگ پذیری …………………………………………………………………………………………… ۳۰

خانواده و ساختار آن ………………………………………………………………………………. ۳۲

ارزش های اجتماعی …………………………………………………………………………………. ۳۴

معیارهای ارزیابی ارزش ها ……………………………………………………………………… ۳۵

منبع ارزش ها ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ارزش ها و الگوهای رفتاری ……………………………………………………………………… ۳۶

تعارض ارز شها ……………………………………………………………………………………….  ۳۷

تقسیم بندی ارزش ها ……………………………………………………………………………….. ۳۹

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………… ۴۰

تعریف متغیر ها ……………………………………………………………………………………….. ۴۲


فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………. ۴۷

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

تحلیل آمار توصیفی …………………………………………………………………………………. ۵۳

تحلیل آمار استنباطی ………………………………………………………………………………… ۵۴

اندازه گیری متغیرهای مستقل …………………………………………………………………… ۵۶

آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… ۵۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

نتایج ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

فرضیه ۱…………………………………………………………………………………………………… ۶۹

فرضیه ۲ …………………………………………………………………………………………………. ۷۰

فرضیه ۳ …………………………………………………………………………………………………. ۷۱

فرضیه ۴ …………………………………………………………………………………………………. ۷۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

مدل شماتیک تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۴

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۷۵

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

ضمائم …………………………………………………………………………………………………….. ۷۹2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.