no-img
اصفهان خرید

دانلود پایان نامه گیاه شناسی دارویی


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه گیاه شناسی دارویی
doc
آذر ۹, ۱۳۹۶
511 کیلوبایت

دانلود پایان نامه گیاه شناسی دارویی


دانلود پایان نامه گیاه شناسی دارویی

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… ۱

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع.. ۴

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) ۵

آرتمیزیا ۶

۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان.. ۶

۱-۱-۲- راسته آسترال. ۶

۲-۱-۲- تیره کاسنی.. ۶

۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی.. ۷

۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی.. ۷

۳-۱-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) ۸

۴-۱-۲- طایفه بابونه. ۸

۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا) ۸

۱-۵-۱-۲- آرتمیزیا سیبری ۹

۱-۱-۵-۱-۲- اسامی مختلف گیاه. ۹

۲-۵-۱-۲- گیاه آرتمیزیا سانتولینا ۱۰

۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری.. ۱۰

۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان.. ۱۱

۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ایران.. ۱۱

۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رویش… ۱۲

۶-۱-۵-۱-۲- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی.. ۱۲

۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش… ۱۳

۸-۱-۵-۱-۲- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه. ۱۳

۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) ۱۴

۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مکانیسم اثر آرتمیزنین.. ۱۵

۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه. ۱۶

۲-۵-۱-۲ – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی.. ۱۷

۳-۵-۱-۲– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا ۱۸

۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه. ۱۹

۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد میکروبی درمنه. ۲۱

۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچی درمنه. ۲۱

۴-۳-۵-۱-۲- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه. ۲۲

۱-۲- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی.. ۲۵

۲-۲- مشخصات راسته اسپیروریدا ۲۵

۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ. ۲۵

۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی.. ۲۶

۱-۴-۲-جنس نر. ۲۶

۲-۴-۲-جنس ماده. ۲۶

۳-۴-۲-محل زندگی.. ۲۶

۴-۴-۲-سیر تکاملی.. ۲۶

۵-۴-۲-تخم. ۲۷

۶-۴-۲-بیماریزایی.. ۲۷

۷-۴-۲-همه گیری شناسی انگل در ایران.. ۲۷

۸-۴-۲ همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا ۲۹

۳-۲ – لوامیزول.. ۳۲

۱-۳-۲- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول. ۳۲

۲-۳-۲- موارد کاربرد. ۳۳

۳-۳-۲- فارماکوکینتیک.. ۳۴

۴-۳-۲-فارماکودینامیک.. ۳۵

۵-۳-۲-عوارض جانبی.. ۳۵

۶-۳-۲-مسمومیت دارویی.. ۳۵

۷-۳-۲-تداخل دارویی.. ۳۶

۸-۳-۲-احتیاطات لازم. ۳۶

۹- ۳-۲-میزان درمانی دارو. ۳۶

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار ۳۷

۱-۳ مواد مورد استفاده. ۳۸

۱-۱-۳ – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : ۳۸

۲-۱-۳ مواد شیمیایی مورد استفاده. ۳۹

۲-۳- روش کار ۳۹

۱-۲-۳-تهیه عصاره. ۳۹

۱-۱-۲-۳- انتخاب گیاهان مورد استفاده. ۳۹

۲-۱-۲-۳- خشک کردن.. ۳۹

۳-۱-۲-۳ آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری.. ۴۰

۴-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌ گیاهی.. ۴۰

۵-۱-۲-۳-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف… ۴۱

۱-۵-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌های آبی.. ۴۱

۲-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۳-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۴-۵-۲-۳- تهیه لوامیزول. ۴۱

۲-۲-۳- تهیه انگلها ۴۲

۱-۲-۲-۳ تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها ۴۲

۲-۲-۲-۳- جدا سازی انگلها ۴۲

۳-۲-۳- انجام آزمایشات.. ۴۲

فصل چهارم: نتایج

۱-۴ نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری……………………………………….. ۴۲

۲-۴ -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا ۵۰

۴-۴-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا ۵۱

۵-۴-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری.. ۵۲

۶-۴- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث… ۵۹

منابع فارسی.. ۶۷

منابع لاتین.. ۷۱

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۱-۴ : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا………………………………………… ۵۳

جدول ۲- ۴ نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری…………………………………………… ۵۴

جدول ۳-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری…………………………………………… ۵۵

جدول ۴-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا…………………………………………. ۵۶

جدول ۵-۴-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری…………………………………………… ۵۷

جدول ۶-۴- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا………………………………………..۵۸

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می‌رود.

با پیشرفت سریع علوم، از یکسو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می‌شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می‌کنند و البته از جمله آنها، می‌توان لوامیزول را نام برد (۴۱).

به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی، برنامه‌های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند. این مراکز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف در قرن ۲۱ سرنوشت ساز تلقی نموده اند (۴۱).

اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی، مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است. مسئله مقاومتهای دارویی نیز هشداری جهت تجدیدنظراستفاده از داروهای شیمیایی تلقی می‌شود و البته داروهای ضد انگلی نیز از این امر مستثنی نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ایجاد شده است.

از طرفی عفونتهای انگلی، در حال حاضر، به عنوان بیماریهای مزمن فراوان و جدی مطرح هستند و آلودگیهای وسیع را در تمام نقاط دنیا و از جمله در ایران ایجاد می‌کنند.

مجموعه این عوامل ما را به سمت بررسی علمی و آزمایشگاهی اثر ضد انگلی، ۲ گونه از گیاه درمنه که البته به فراوانی در منطقه کرمان وجود دارند و ردپایی از اثر ضد انگلی آنها نیز در متون طبی قدیمی یافت می‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسکریابینی نیز، طبق تحقیقات انجام شده در منطقه کرمان شیوع زیادی دارد و همچنین این انگل مقاومت خوبی نیز در محیط آزمایشگاهی دارد(۱۷ و ۳۸). با توجه به این دلایل بر آن شدیم تا در پی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکریابینی باشیم.

 2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.