no-img
اصفهان خرید

دانلود پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی
doc
آذر ۹, ۱۳۹۶
2مگابایت

دانلود پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی


دانلود پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل یکم –  معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ……………………………………….۱۷
۱-۱-  برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱-۱- رویکرد بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۸

۱-۱-۲- رویکرد متنوع ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۸
۱-۲- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۲-۱-کلیات الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۱-۲-۲-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………..۲۳
۱-۲-۲-۱-تابع هدف و تابع برازش………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۱-۲-۲-۲- انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۱-۲-۲-۳- تقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۲-۲-۴- جهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر…………………………………..۳۴
۲-۱-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱-۱- توصیف توالی فرآیند…………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱-۲- استراتژی کد گزاری…………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل همگرایی………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۳-۱-همگرایی نزدیک شونده………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱-۳-۲-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱-۳-۳-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم…………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۳-۴-تعریف یک قانون………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۱-۴-اپراتورهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱-۴-۱-اپراتور انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱-۴-۲- اپراتور تغییر و انتقال…………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۴-۳- اپراتور جهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱-۵- برقراری تابع تناسب………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱-۵-۱- آنالیز محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………….           ۴۴
۲-۱-۵-۲- برقراری تابع برازش…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۱-۶-مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱-۶-۱-مثالهایی برای کاربرد این روشها …………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱-۶-۲-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات …………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۱-۷-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-روشی برای برنامه ریزی  مقدماتی ترکیبات دورانی شکل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیک…………………….۵۱
۲-۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۲-۲-مدول های سیستمCAPP  پیشنهاد شده…………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۳-تجسم قطعه…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۲-۴-تولید توالی های ممکن………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲-۴-۱-الزامات اولویت دار………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲-۴-۲- الزامات تلرانس هندسی……………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲-۴-۳- رابطه ویژگی های اولویت دار……………………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۲-۵ بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA……………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۵-۱- تابع برازش……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۲-۵-۲- الگوریتم ژنتیک……………………. ……………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۲-۶- نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۲-۷-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم  ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی …..۷۳
۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۲-الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۱-سیستم های تولیدی توزیع شده…………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۲-نمایش طرح های فرایند…………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۲-۳-جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۳-تولید مثل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۳-۱-ادغام………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۳-۲-دگرگونی و جهش………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۴- ارزیابی کروموزوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۴-۱- مینیمم سازی زمان فرایند………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۴-۲- مینیمم سازی هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۵- مطالعات موردی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۵-۱- CAPPسنتی………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۵-۲- CAPP توزیع شده………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۶- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۶-۱- معیار اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۶-۲- معیار دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
فصل چهارم -نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………۹۰

 

 

فهرست شکلها

 

عنوانصفحه
شکل ۱-۱- نمایش یک کروموزوم با ارقام صفر و یک……………………………………………………………………..۲۲
شکل ۱-۲-a دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدین)……………………………………………………………………………۲۲
شکل ۱-۲-b  دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)…………………………………………………………………………۲۳
شکل ۱-۳- کروموزوم بعد از جهش۲…………………………………………………………………………………………۲۳
شکل ۱-۴ – تقاطع چند نقطه ای۲…………………………………………………………………………………………………۳۲
شکل۲-۱-نمودار جریان برنامه۲…………………………………………………………………………………………………۴۶
شکل۲-۲………………………………………………………………………………. ……………………………………………..۴۸
شکل۲-۳ -طرح دیاگرام CAPP پیشنهادشده……………………………………………………………………………..۵۵
شکل۲-۴-ساختار سلسله مراتبی ویژگی های فرمی نوعی………………………………………………………………….۵۶
شکل ۲-۵…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل۲-۶- مثالهای الزامات اولویت دار…………………………………………………………………………………………..۵۹
شکل ۲-۷- مثال الزامات تلرانس هندسی ………………………………………………………………………………………۶۰
شکل ۲-۸- یک شکل نمونه دارای ۱۸ ویژگی………………………………………………………………………………..۶۱
شکل ۲-۹-تولید مجدد گرافیکی…………………………………………………………………………………………………۶۲
شکل۲-۱۰ تولید مجدد داخلی………………………………………………………………………………………………………۶۲
شکل ۳-۱- توصیف یک سیستم تولیدی توزیع شده…………………………………………………………………………۷۵
شکل ۳-۲- نمونه ای از یک طرح فرآیند………………………………………………………………………………………۷۵
شکل ۳-۳- اپراتور ادغام……………………………………………………………………………………………………………..۷۷
شکل ۳-۴- اپراتور جهش……………………………………………………………………………………………………………۷۹
شکل ۳-۵-یک قطعه منشوری برای ارزیابی الگوریتم……………………………………………………………………….۸۱
شکل ۳-۶ تغییرات هزینه تولید در طی اجراهای مختلف…………………………………………………………………….۸۴
شکل۳-۷-یک قطعه منشوری شکل……………………………………………………………………………………………….۸۵

 

 

فهرست جدولها

 

عنوانصفحه
جدول۲-۱- استراتژی کدگذاری………………………………………………………………………………………………..۳۷
جدول۲-۲ توالی سازی با استفاده از GAتحویل……………………………………………………………………………۴۷
جدول ۲-۳- رابطه نوع ویژگی کدبندی ویژگی سلول ماشینکاری و کدبندی طبیعی GA…………………….۴۸
جدول ۲-۴ …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
جدول ۲-۵……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
جدول ۲-۶……………………………………….. …………………………………………………………………………………..۵۰
جدول ۲-۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول ۲-۸ توالی های  اولیه………………………………………………………………………………………………………۶۴
جدول ۲-۹-جزئیات برای قطعه نمونه…………………………………………………………………………………………..۶۵
جدول ۲-۱۰- الگوههای اولویت و مجاورت…………………………………………………………………………………۶۵
جدول ۲-۱۱- جمیعت اولیه……………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول۲-۱۲-نسل بعد از تولید مجدد……………………………………………………………………………………………۶۸
جدول ۲-۱۳ -فرآیند ادغام…………………………………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۲-۱۴- فرآیند جهش……………………………………………………………………………………………………….۷۰
جدول ۲-۱۵- توالی های بهینه/نزدیک بهینه………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۳-۱- اطلاعات تولید……………………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول ۳-۴-طرح فرآیند مطالعه موردی …………………………………………………………………………………….۸۳
جدول ۳-۳- ماتریس تقدم و تاخر……………………………………………………………………………………………..۸۳
جدول ۳-۲-منابع موجود در کارگاه تولید…………………………………………………………………………………….۸۴
جدول ۳-۵- رابطه تقدم و تاخر برای مطالعه موردی………………………………………………………………………..۸۶
جدول ۳-۶- شاخصهای زمان و هزینه در سه کارخانه………………………………………………………………………۸۷
جدول ۳-۷- منابع مورد استفاده در سه کارخانه………………………………………………………………………………۸۷
جدول ۳-۸ توصیف هفت عملیات اصلی……………………………………………………………………………………….۸۷
جدول ۳-۹ منابع موجود در عملیات ماشینکاری………………………………………………………………………………۸۷
جدول ۳-۱۰- طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن هزینه تولید……………………………………………………..۸۸
جدول ۳-۱۱ طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن زمان فرآیند……………………………………………………..۸۹

 

 

مقدمه

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگی های آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود. از طرف دیگر، آخرین بررسی ها حاکی از آن است که استراتژی رقابتی مبتنی بر بازار خود نیز به تدریج در حال گذر است و چشم انداز استراتژیک رقابت در آینده مبتنی بر منابع خواهد بود. به عبارت دیگر در حالی که شرکتها امروزه موفقیت را در تبعیت و استفاده درست از قوانین، فرصتها و شرایط دیکته شده توسط بازار می دانند، استراتژی مبتنی بر منابع بر این موضوع تاکید دارد که منفعت و موفقیت بیشتر با اتکا بر مزیتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمینان شرکت و سرمایه گذاری به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.

البته منابع تولیدی مورد نظر تنها شامل سرمایه، زمین، ماشین آلات و تجهیزات نمی شوند، بلکه بنای تولید نسل آینده بر تاکید و توجه به اطلاعات، مدیریت دانش و توجه ویژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.

وضعیت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذکور در حوزه فعالیتهای تولیدی، اگرچه خود حاصل به کارگیری گسترده و همه جانبه فناوریهای اطلاعاتی در این حوزه است، ولی در عین حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شرکتهای تولیدی به مقوله اطلاعات و فناوریهای مرتبط با آن شده است. این تحقیق با هدف تبیین موضوع فوق به طور عام و تبیین بخش خاصی از آن به نام برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر صورت گرفته است. اهمیت این بررسی از آنجا ناشی می شود که چند سالی است در کشور، افزایش تعداد واحدهای تولیدی و به تبع آن تحقق نسبی فضای رقابتی باعث گردیده تا توجه تولیدکنندگان و شرکتهای صنعتی به کیفیت محصولات، افزایش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همین رو به نظر مــی رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهای تولیدی جوامع پیشرفته می تواند در تعیین و شناخت بهتر مسیری که سازمانهای تولیدی و صنعتی کشور برای ارتقای توان رقابتی خود باید طی کنند موثر واقع شود. توسعــه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی و سیستم های خبره، وضعیت تولید در جوامع صنعتی را دگرگون ساخته است.
عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند. این نامگذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. اگرچه اطلاعات از دیرباز در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و انسان برای تصمیم گیریها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آنچه که امروزه اهمیت آن را صدچندان کرده، شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است.2,000 تومان

قالب بندی: 93 صفحه ورد

قیمت: 2000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.